Algemene Voorwaarden De IJverige Marketeer

Artikel 1 : Definities
Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 : Werkzaamheden van de ondernemer
Artikel 4 : Toepasselijkheid
Artikel 5 : Offertes
Artikel 6: Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 7 : Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 8 : Het betrekken van derden bij de Opdrachtuitvoering
Artikel 9 : Prijzen
Artikel 10 : Betalingsvoorwaarden
Artikel 11 : Incassokosten
Artikel 12 : Wijziging van de Opdracht c.q. meerwerk
Artikel 13 : Duur en beëindiging
Artikel 14 : Ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 15 : Intellectuele eigendom
Artikel 16 : Vertrouwelijkheid
Artikel 17 : Aansprakelijkheid
Artikel 18 : Klachten
Artikel 19 : Vrijwaring
Artikel 20 : AVG en privacy
Artikel 21 : Overmacht
Artikel 22 : Vervaltermijn
Artikel 23 : Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Chilibay B.V. / De IJverige Marketeer, kantoorhoudende aan de Straatje van Oosterzee 14, 2033RG te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 53757203.


Artikel 1 : Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Chilibay B.V.: dhr. Stef van Vliet, handelend onder de firmanaam Chilibay B.V. en handelsnaam De IJverige Marketeer
Opdrachtgever: de wederpartij van Chilibay B.V.; iedere natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie door ondernemer een offerte en/of opdrachtbevestiging is gericht, aan wie door ondernemer medewerker(s) beschikbaar wordt gesteld en/of met wie ondernemer een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;

Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst tot leveren van diensten en/of goederen.
Hieronder vallen ook geaccordeerde of ondertekende offertes;
Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: Chilibay B.V.
Vestigingsadres: Straatje van Oosterzee 14, 2033RG te Haarlem
E-mailadres: stef@ijverigemarketeer.nl
KvK-nummer: 53757203


Artikel 3 : Werkzaamheden van de ondernemer

Het ontzorgen van bedrijven en organisaties op het gebied van digitale marketing en in het bijzonder het opzetten en optimaliseren van digitale marketingfunnels en advertentiecampagnes.


Artikel 4 : Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten tussen de Chilibay B.V. en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Chilibay B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Chilibay B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Chilibay B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Chilibay B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 6. Chilibay B.V. houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande overeenkomst tussen Opdrachtgever en Chilibay B.V.. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.
 7. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 8. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 9. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.


Artikel 5 : Offertes

 1. De door Chilibay B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. Chilibay B.V. is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 5. Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
  6.Offertes van de Chilibay B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.


Artikel 6: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Chilibay B.V. en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst (waaronder een offerte) door Chilibay B.V. retour is ontvangen. De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Chilibay B.V. verstrekte informatie. De Overeenkomst wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven. Het staat Chilibay B.V. vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Chilibay B.V. op verzoek van Opdrachtgever met uitvoering van de Opdracht start.


Artikel 7 : Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Chilibay B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 2. Opdrachtgever is gehouden Chilibay B.V. alle nodige informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kan zijn. Deze informatie omvat in ieder geval een duidelijke omschrijving van verwachtingen en doelstellingen van Opdrachtgever en overige informatie die Chilibay B.V. verzoekt om aan te leveren.
 3. Chilibay B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Chilibay B.V..
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Chilibay B.V. het recht alle of bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Chilibay B.V. op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Chilibay B.V. is niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Chilibay B.V. zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
 6. De Overeenkomst heeft voor Chilibay B.V. te allen tijde het karakter van een inspanningsverplichting en nooit van een resultaatverplichting.
 7. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Chilibay B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en nakoming te vorderen.
 8. Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ongeacht de oorzaak ervan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, is Chilibay B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 10. De ondertekenaar van de Overeenkomst is tekenbevoegd namens Opdrachtgever. Tevens zijn aangewezen contactpersonen van Opdrachtgever gemachtigd om namens Opdrachtgever toezeggingen te doen en afspraken te maken. Indien contactpersonen bevoegdheidsbeperkingen zijn opgelegd, dient Opdrachtgever dit bij aanvang schriftelijk kenbaar te maken aan Chilibay B.V..
 11. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Chilibay B.V. gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt of worden gebruikt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Chilibay B.V..
 12. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Chilibay B.V. gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van Chilibay B.V. verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.


Artikel 8 : Het betrekken van derden bij de Opdrachtuitvoering

 1. Chilibay B.V. bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de Overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Chilibay B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtgever kan de Opdracht verlenen aan een derde om samen te werken met Chilibay B.V., bijvoorbeeld een fotograaf. De algemene voorwaarden van deze derde zijn dan van toepassing op de werkzaamheden die de derde verricht ten behoeve van Opdrachtgever.


Artikel 9 : Prijzen

 1. Partijen kunnen bij totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs (per maand of andere periode) of een uurtarief op basis van nacalculatie overeenkomen voor de uit te voeren dienstverlening.
 2. Wanneer geen vaste prijs is overeengekomen zal de prijs worden bepaald door de werkelijk bestede tijd maal het uurtarief van Chilibay B.V.. De werkzaamheden worden verricht tegen de opgegeven uurtarieven van Chilibay B.V. althans tegen de geldende uurtarieven die Chilibay B.V. hanteert ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen gelden als meerwerk en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van Chilibay B.V. slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is Chilibay B.V. verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.
 5. Indien partijen overeenkomen dat ten behoeve van Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, zal de derde direct aan Opdrachtgever factureren. Chilibay B.V. kan echter ook kosten van derden aan Opdrachtgever factureren.
 6. Chilibay B.V. is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen en/ of te indexeren conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met 1,5 %. Chilibay B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.


Artikel 10 : Betalingsvoorwaarden

 1. Chilibay B.V. zal maandelijks factureren, tenzij anders wordt overeengekomen. Tevens heeft Chilibay B.V. de mogelijkheid om bij omvangrijke werkzaamheden voorafgaand en/of per twee weken te factureren.
 2. Er wordt een betaaltermijn gehanteerd van 14 dagen.
 3. Chilibay B.V. kan betaling van een voorschotnota verlangen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties of klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Chilibay B.V..
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van betaling binnen de termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de contractuele rente van 8% per jaar verschuldigd (of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is). De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 7. Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Chilibay B.V. aan Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen. Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Chilibay B.V. hanteert voor de buitengerechtelijke incassokosten de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten met een minimum aan buitengerechtelijke incassokosten van € 250,- ongeacht de hoogte van de hoofdsom.
 8. Indien betaling uitblijft, is Chilibay B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Chilibay B.V. heeft ook het recht diensten die zich nog onder Chilibay B.V. bevinden onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de diensten die Chilibay B.V. nog onder zich houdt.
 9. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Chilibay B.V., eenzijdig te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van Chilibay B.V..
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Chilibay B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11 : Incassokosten

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan Ondernemer deze werkelijk gemaakte kosten op de opdrachtgever verhalen.


Artikel 12 : Wijziging van de Opdracht c.q. meerwerk

 1. Indien de tussentijdse wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal de Chilibay B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit meerwerk extra worden gefactureerd. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat indien een vaste prijs (per maand) is overeengekomen, en de dienstverlening wordt uitgebreid, dat de (vaste) prijs redelijkerwijs omhoog gaat, e.e.a. in verhouding met de extra tijd die de extra dienstverlening met zich meebrengt.


Artikel 13 : Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan per 6 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Dit betekent dat alle trajecten per half jaar afneembaar zijn. Gedurende de looptijd van 6 maanden of indien van toepassing, de afwijkende periode die is opgenomen in de Overeenkomst, is de overeenkomst tussentijds niet op te zeggen door Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijzen voor de restantperiode direct te voldoen aan Chilibay B.V. als annuleringskosten.
 2. De periode zoals benoemd in lid 1 wordt stilzwijgend verlengd voor elke keer zes maanden, tenzij de Overeenkomst schriftelijk is opgezegd. Na de periode van zes maanden zoals genoemd in lid 1 is de Overeenkomst schriftelijk opzegbaar tegen het einde van de maand.
 3. Gedurende de opzegtermijn is Chilibay B.V. gerechtigd de werkzaamheden uit te voeren waarvoor reeds een opdracht was verstrekt c.q. welke normaliter voor Opdrachtgever werden uitgevoerd. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen tarieven c.q. prijzen gedurende de opzegtermijn te voldoen aan Chilibay B.V..
 4. Ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Chilibay B.V. het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten uit de Overeenkomst en de wet.
 5. Chilibay B.V. heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst te beëindigen indien redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij de werkzaamheden voortzet. Bijvoorbeeld bij gewetensbezwaren of wanneer Opdrachtgever en/of de Opdracht de goede naam van Chilibay B.V. kan schaden.
 6. Annulering van een Opdracht is niet mogelijk.
 7. Chilibay B.V. geeft de klant de mogelijkheid om maximaal één maand te pauzeren binnen een samenwerkingscontract van zes maanden. Deze maand pauzering geldt alleen voor de klant indien Chilibay B.V. hiervoor goedkeuring geeft en de klant een geldige reden, volgens Chilibay B.V., heeft. Daarnaast gaat deze maand pauzering niet van de contractduur af.


Artikel 14 : Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Chilibay B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Chilibay B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 2. Chilibay B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 3. Chilibay B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  – Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – Na het sluiten van de Overeenkomst Chilibay B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


Artikel 15 : Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op modellen, teksten, producten, waaronder ook software, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Chilibay B.V.. Openbaarmaking door Opdrachtgever kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Chilibay B.V.. Geschreven content door Chilibay B.V. is door Opdrachtgever te gebruiken voor de eigen organisatie.
 2. Alle door Chilibay B.V. verstrekte stukken, zoals content, rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld en voor gebruik van de eigen organisatie van Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Chilibay B.V. is het niet toegestaan dat haar werk door derden wordt gebruikt.


Artikel 16 : Vertrouwelijkheid

 1. Chilibay B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Chilibay B.V. zal in het kader van de Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Chilibay B.V. aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Chilibay B.V., haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage/advies/documentatie ter beschikking stellen.


Artikel 17 : Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een wanprestatie, onrechtmatige daad, een handelen of nalaten van Chilibay B.V., is de aansprakelijkheid van Chilibay B.V. beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag exclusief BTW van de desbetreffende Overeenkomst.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, worden bij de Opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde declaratiegedeelte ex. btw en mediagelden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Chilibay B.V. heeft ten alle tijden het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. Chilibay B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, boetes, imagoschade, schade door verlies of beschadiging van gegevens, vorderingen/aanspraken van derde(n) en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van Chilibay B.V..
 7. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Chilibay B.V. ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
 8. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 9. Chilibay B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Chilibay B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Chilibay B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 10. Chilibay B.V. streeft ernaar dat alle teksten die zij schrijft voor Opdrachtgever actueel en correct zijn. Chilibay B.V. is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van teksten. Gebruik van teksten van Chilibay B.V. geschiedt op eigen risico van Opdrachtgever. Tevens is Chilibay B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten.
 11. Tenzij nakoming door Chilibay B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Chilibay B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts nadat Opdrachtgever Chilibay B.V. onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming alsnog wordt gesteld en Chilibay B.V. ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Chilibay B.V. in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.


Artikel 18 : Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken/factuur of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Chilibay B.V. te worden kenbaar gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chilibay B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Chilibay B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaalde prijs naar evenredigheid.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.


Artikel 19 : Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Chilibay B.V., diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Chilibay B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Chilibay B.V. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Chilibay B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Chilibay B.V. voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Chilibay B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Chilibay B.V. tegen elke aanspraak van medewerkers, werknemers van Opdrachtgever of overige derden jegens Chilibay B.V. in verband met schending door Opdrachtgever van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Chilibay B.V. tevens voor aanspraken van derden waarbij Chilibay B.V. als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.


Artikel 20 : AVG en privacy

 1. Tussen Opdrachtgever en Chilibay B.V. worden persoonsgegevens uitgewisseld. Beide partijen verklaren de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven.
 2. Chilibay B.V. gebruikt persoonsgegevens voor het volgende:
  a) om het contact te kunnen onderhouden;
  b) het uitvoeren van de Overeenkomst/overeenkomsten;
  c) voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever;
  d) voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van informatie over andere producten en diensten van Chilibay B.V. die voor de Opdrachtgever interessant en relevant kunnen zijn;
  e) om bezoekgedrag op de website te analyseren;
  f) om te voldoen aan een wettelijke plicht;
  g) Voor verzending van de nieuwsbrief
  h) voor een goede bedrijfsvoering.
 3. Chilibay B.V. kan derden inschakelen. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van (sub)verwerker.
 4. Chilibay B.V. heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
 5. Er kan om inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens verlangd worden die Chilibay B.V. over de betreffende vrager verwerken. Na de aanvraag levert Chilibay B.V. binnen vier weken een overzicht aan van de persoonsgegevens. De aanvraag kan schriftelijk geschieden aan het adres van Chilibay B.V.. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt Chilibay B.V. graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Chilibay B.V. kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.
 6. Chilibay B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht bestaat of als dit voortvloeit uit de Overeenkomst of op basis van toestemming.


Artikel 21 : Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Chilibay B.V. is niet gehouden aan haar verplichting uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht, onder overmacht wordt begrepen: ziekte Chilibay B.V., stakingen, annulering of vertraging van inkoopmaterialen of van de door Chilibay B.V. ingeschakelde derden / personen, tekortkoming of overmacht bij leveranciers, derde, extreme weeromstandigheden, brand, terrorisme, elektra en/of internetonderbrekingen of storingen.
 3. Chilibay B.V. is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 22 : Vervaltermijn

 1. Vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Chilibay B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Chilibay B.V., vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 23 : Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Chilibay B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Chilibay B.V. en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement in ’s-Hertogenbosch. De vestigingsplaats van Chilibay B.V. Uden valt namelijk onder het arrondissement in ’s-Hertogenbosch. Niettemin heeft Chilibay B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.